2009   Revitalizace objektů Mariánského náměstí v Praze

Stávající dispozice Mariánského náměstí je účelově exponována dopravou, ovšem kvalitní a bezpečné plochy pro pěší provoz a jeho směrové požadavky jsou výrazně disproporční. V důsledku toho je celý prostor vnímán jako účelová dopravní plocha, která celkovou úrovní neodpovídá svému významu a pozici v rámci Starého Města a v kontextu přilehlých budov. Za klíčový krok ke zklidnění tohoto prostoru ve prospěch pěšího provozu považujeme zrušení příčného průjezdu náměstím  pro běžnou automobilovou dopravu.  Jedině za to- hoto předpokladu může vzniknout důstojný kultivovaný prostor - Náměstí.
Mariánské náměstí je v návrhu koncipováno jako atraktivní, veřejný, živý prostor Starého Města s přirozenou nabídkou a provozní organizací pro všechny uživatele. Řešení usiluje o přiměřenou podporu (funkční i významovou) pro všechna předpolí přilehlé zástavby, charakterizované důležitými veřejnými stavbami.Rehabilitace Clam-Gallasova paláce

Clam-Gallasův palác je architektonická památka, pro kterou je nutné nalézt využití takové, které při respektování zásad památkové péče a zachování vysokých uměleckých kvalit stavbu rehabilituje ve společensko-kulturní stánek, který bude otevřeně sloužit pražanům, návštěvníkům a turistům hlavního města Prahy. V soutěžním návrhu proto koncipujeme palác jako společenské centrum s množstvím koncentrovaných funkcí od čistě veřejných až po funkce komerčního charakteru, a to s výraznou převahou veřejného kulturního využití.
Clam-Gallasův palác je ukázkou rafinované barokní dispozice organizované kolem ústředního nádvoří a několika dvorů či zahrad. Předpokladem pro úspěšné zapojení paláce do společenského života města je otevření průchodu z Linhartské ulice a možnost volného pěšího prostupu přes hlavní nádvoří. Velkorysé hlavní nádvoří je krásný prostor, který každý návštěvník paláce musí vidět a zažít. Z něj lze vstoupit do všech navrhovaných provozů. Z nádvoří je přístupné především informační centrum pražských památek s návazností na přednáškový sál a malou "Galerií projektů", která může sloužit k prezentaci významných projektů současné památkové péče. Dále lze z nádvoří vstoupit do
obchodu s tématickými publikacemi a suvenýry, do kavárny s občerstvením a především do navrhovaných palácových expozic situovaných ve vyšších patrech.
Vstupy do paláce jsou kontrolovány dvěma kontrolními body s prodejem vstupenek u hlavních schodišť. Prostor hlavního schodiště v západním křídle by měl být součástí neplacené zóny přístupné z nádvoří. Jsme přesvědčeni, že vysoká umělecká hodnota, monumentalita a jedinečnost schodiště musí být k nahlédnutí zdarma všem návštěvníkům podobně jako např. schodiště v Galerii Rudolfinum nebo Národním muzeu.
V 1. patře západního křídla objektu navrhujeme rehabilitaci velkorysých interiérů pro dobovou "Expozici barokního paláce". V 1. patře možno zažít průchod všemi křídli kolem nádvoří a zpět do hlavního schodiště.
2. patro (Piano Nobile) slouží, oproti dennímu provozu přízemí a 1.patra, k programovému multifunkčnímu využití. V nejintimnější a nejtišší části východního křídla pak navrhujeme požadovaný reprezentativní apartmán pro VIP hosty města, s místnostmi s jasně odstupňovanou hierarchií.


Revitalizace Nové radnice

V návrhu revitalizace Nové radnice respektujeme soutěžní zadání s ohledem na dílčí změny v objektu, nikoliv na generální rekonstrukci. Návrh respektuje strukturu jednotlivých odborů a provoz volených orgánů města a úřadu magistrátu. Hlavní revitalizační zásahy se týkají výhradně přízemí, 1. a 2.patra.
Předpokladem pro úspěšné zpříštupnění magistrátního úřadu veřejnosti je komplexní revitalizace přízemí budovy, a to s cílem upřednostnit provozy a prostory, které souvisí výhradně s veřejnými funkcemi a reprezentací města. Dnešní stav (tmavé chodby, špatná orientace, zastaralé "hlídací" vrátnice) neodpovídá konceptu moderního úřadu otevřeného občanům města. Navrhujeme zaktivovat oba vstupy pro veřejnost a umožnit volnou podélnou prostupnost přízemím s tím, že veškeré veřejné funkce budou orientovány do světlých zrevitalizovaných komunikací. Hlavní vstup do budovy je záměrně oproštěn od vrátnice a jiných "hlídacích" mechanismů tak, aby se návštěvník necítil "pod kontrolou", ale svobodně a vítán. Za hlavní počin v revitalizaci přízemí považujeme otevření centrální části půdorysu pro účely výstavní haly pro prezentace činností jednotlivých odborů a reprezentativní výstavy města.
1. patro objektu je v principu používáno a vnímáno jako patro jednací. V návrhu směřujeme k částečné rehabilitaci symetrické orientace podlaží směrem z hlavního schodiště. Rozhodli jsme se ponechat jednací sál Rady ve své současné lokalitě, využít stavebních zásahů ze 70.let, zlepšit jeho orientaci, zázemí, dimenze a vytvořit z něj moderní multifuknční zařízení.
Ve druhém patře Nové radnice návrh řeší revitalizaci komunikačních prostor primátora. Za hlavní problém současného stavu považujeme absenci reprezentativních vstupních prostor do uzavřené zóny kanceláře primátora. Dnešní stav je neodpovídající svému významu, špatně se zde orientuje a o reprezentaci nelze hovořit. Navrhujeme za výstupem z hlavního schodišťového prostoru umístit velkorysou recepční halu vybavenou komfortním sedacím nábytkem pro početné návštěvy. Návštěvník je zde vítán, akreditován a po ohlášení uveden do pracovny primátora, alternativně do jednoho ze zasedacích salónů. Vše bez nutnosti vyčkávat ve stísněné chodbě.
Vzhledem k navrhovanému otevření přízemí pro veřejnost je patrné, že musí nezbytně dojít k reorganizaci některých přesunutých provozů. Z předloženého pasportu využití je patrná značná roztříštěnost některých odborů do různých podlaží. V rámci revitalizace budovy navrhujeme jakýsi "ideální stav", přehledné schéma, kdy při respektování stávajících provozů spojujeme kanceláře stejných odborů do ucelených bloků. V některých úsecích je nutné sloučit dva pracovníky do jedné kanceláře, alternativně lze zvážit přemístění některých úseků např. do prostorových rezerv Škodova paláce, resp. redukci některých duplicitních provozů.
V soutěžním návrhu si dovolujeme představit alternativní prostorový koncept 1.patra, možný za předpokladu přesunutí sálu zastupitelů do budoucí dostavby Staroměstské radnice.


PROJEKTOVÝ TÝM

Ing.arch.MgA. Pavel Nasadil - FAM Architekti - autor
Ing.arch.MgA. Jan Horký - FAM Architekti - autor
Ing.arch. Tomáš Straka - FAM Architekti - autor
Ing. Pavel Štěpán - Deltaplan, s.r.o. - spoluautor, HIP
Ing. Petr Blažka - Deltaplan, s.r.o. - spoluautor, HIP
Ing. Zdena Hejduková - Deltaplan, s.r.o. - spoluautor, ZOV
Ing. Antonín Žižkovský - dopravní specialista
Ing. Eva Vízková - specialista na zeleň
MgA. Jakub Vlček - výtvarná spolupráce
Ing. Jan Žemlička - vnitřní prostředí budov
Ing.arch.MgA. Tomáš Balej - spolupráce
Doc. PhDr. Jiří T. Kotalík, CsC. - konzultace - památková péče