2009   Řešení Mírového náměstí a souvisejícího území

Účelem regenerace náměstí v Dobříši je docílení přehledného městského prostoru se všemi vyrovnanými funkčními složkami (doprava, komerce, odpočinek a společensko-sociální funkce). Jedním z prostředků zvýraznění prostorových vazeb náměstí s ostatními částmi města, definování jeho hran a oddělení ploch pro pěší od frekventovaných komunikací, je variabilita navrhovaných povrchů. Je aplikován výtvarný princip, kdy pouze hlavní komunikační tahy jsou řešeny v živičném povrchu tak, aby se pohledově a výškově oddělily od ploch dopravně klidových. Ostatní plochy jsou v povrchu navrženy z kamenné dlažby různých formátů a materiálů, podporující hierarchizaci dalších funkčních částí dlážděných ploch a hran.  Jednotlivé stra- ny náměstí jsou přes hlavní komunikace propojeny vydlážděnými přechody pro chodce tak, aby se dlážděné strany náměstí co nejvíce propojily. Řešení zádlažby sjednotí prostor náměstí a podpoří integraci všech částí centra Dobříše v jeden urbanistický celek (stavebně značně poškozený v 2.pol. 20.století). Řešení parteru předcházela koncepční úprava dopravního systému obsluhy centra města s cílem preference městské dopravy a eliminací nadbytečného tranzitu. Výsledné řešení nabízí flexibilní veřejnou městskou plochu určenou ke svobodnému užívání obyvatel a návštěvníků Dobříše - plochu Náměstí.
> projektový tým