2007   Architektonická soutěž "Řešení Mírového náměstí a souvisejícího území" - 1. místo

Mírové náměstí je hlavním veřejným prostorem města Dobříš, v současnosti ne- utěšeným místem s nadměrným množstvím dopravní zátěže. Náměstí s přilehlým územím chápeme jako společenské, komerčně-správní, kulturní a duchovní srdce města. Cílem návrhu je rozvinout potenciál řešeného území jako veřej- ného pobytového místa, velkorysého městského "obývacího pokoje", s důrazem na zpřehlednění a zkvalitnění všech jeho funkčních složek.

V návrhu si klademe tyto obecné cíle:
1. Zpřehlednit základní geometrii a kompozici náměstí - výdlažbou podpořit jeho organický půdorys
2. Definovat centrální plochu náměstí jako klidný společenský a veřejný prostor bez motorové dopravy
3. Podporovat dominanty - vytvořit důstojné předprostory významným stavbám
4. Upřesnit a sjednotit vstupní partie do náměstí s cílem integrovat okrajové části centra, především blízká sídliště
5. Podporovat městský charakter náměstí očištěním od nánosů keřové zeleně a zvýšit kvalitu zeleně v celém řešeném území
6. Naznačit urbanistické a hmotové řešení potenciálně zastavitelných proluk jako podklad k regulaci
7. Umožnit změnu stávajícího stavu centra Dobříše z dopravního ghetta v udržitelný a dopravně nepřetížený prostor logickou organizací a přesným vymezením dopravních tras s preferencí cílové městské, hromadné veřejné a pěší dopravy
> tým spolupracovníků