2009   Chrudim IPRM Lokalita Fibichova

Spolupráce: Deltaplan s.r.o., Architektonický ateliér 2H s.r.o.

Cílem úprav bloku Fibichova je integrace vnitroblokového sídliště do urbanismu města.

Řešená lokalita je v podstatě původní městský blok s klasickou zástavbou 3 až 6 podlažních bytových domů po obvodě. V 70. letech 20.století byly uvnitř bloku vystavěny tři soliterní věžové panelové bytové domy o 14. podlažích. Východní a západní strany bloku jsou celistvé a uzavřené, zatímco severní a jižní strana bloku je částečně otevřená a umožňuje tak průchod skrz území, který je hojně využíván veřejností. Obvod bloku je rozparcelován a přísluší jednotlivým domům, zatímco střed je volný, s parkovou úpravou. V jihovýchodním rohu bloku na křižovatce ulic Škroupova a Palackého třídy se nachází nákupní centrum, důležitý cílový bod pěších.

Hlavním předmětem řešení je organizace dopravy v klidu a organizace pěšího provozu. Výstavbou věžových domů došlo k podstatnému navýšení koncentrace bytových jednotek a výstavbou obchodního střediska vznikla potřeba pro parkovací stání zákazníků, která nebyla v době výstavby střediska dostatečně řešena. To vše se v současnosti projevuje patrným nedostatkem parkovacích míst, který vede k nadužívání stávajících parkovacích ploch.

Výstavbou věžových domů byla do původního bloku vnesena pomyslná pravoúhlá síť, která je dále rozvinuta i v řešení nově navrženého parteru. Na hlavní pěší trasu navazuje materiálově odlišená síť chodníků a pěšin, která podporuje ideu urbanismu v tomto původním pravoúhlém systému. Vzniká tak dobře organizovaný prostor, který jednotlivé plochy mezi chodníky využívá k zeleni, rekreačním a společenským účelům.